3 powody by zamiast JDG założyć spółkę  z o.o. – cz. 1

Rozpoczynając prowadzenie biznesu, przedsiębiorcy stoją przed trudnym wyborem formy prawnej. Większość podmiotów rozpoczynając biznes, decyduje się na założenie działalności gospodarczej, pomijając możliwość wyboru spółki kapitałowej, jaką jest przykładowo spółka z o.o.

Warto zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy, które przedsiębiorca powinien uwzględnić na etapie decyzji o formie biznesu. By przybliżyć funkcjonowanie i podjęcie decyzji o założeniu  spółki z o.o. omówmy wybrane aspekty:

  1. Efektywnie niższy podatek dochodowy
  2. Brak składek ZUS
  3. (samo)zatrudnienie w spółce z o.o.

Efektywnie niższy podatek dochodowy

Podstawowa stawka podatku dochodowego w spółce z o.o. wynosi 9%. To dużo mniej niż przy JDG opodatkowane według zasad ogólnych (12 lub nawet 32%) czy podatkiem liniowym.

Spółka, która została utworzona w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, nie ma prawa do preferencyjnej 9% stawki CIT w roku, w którym rozpoczęła działalność gospodarczą oraz w roku bezpośrednio po nim następującym.  

Przykład

Jeżeli Pan Kowalski podejmie decyzję o przekształceniu JDG w spółkę z o.o. w marcu 2024, to w roku przekształcenia i kolejnym spółka z o.o. będzie opłacała podatek dochodowy w wysokości 19%. Oznacza to, że preferencyjną stawkę podatku dochodowego (CIT) spółka będzie mogła płacić dopiero od roku 2026.

Ustawa o CIT przewiduje ograniczenia w możliwości stosowania 9% stawki podatku przez podatników rozpoczynających działalność, jeżeli zostali utworzeni w następstwie określonych działań restrukturyzacyjnych.

Spółka z o.o. może stosować 9% stawkę podatku od zysków innych, niż zyski kapitałowe, jeżeli przychody spółki (brutto razem z podatkiem VAT) osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł  W 2024 r. limit ten wynosi 9.218.000 zł.

Aby ustalić, czy przychody podatnika uprawniają do stosowania stawki 9% CIT, należy wziąć pod
uwagę wszelkie przychody, czyli poza podstawowymi również między innymi:
– dotacje (również te niepodlegające opodatkowaniu),
– umorzone subwencje z PFR (choć nie podlegają opodatkowaniu),
– zyski kapitałowe (objęte stawką 19% CIT).

Brak składek ZUS

Wprawdzie możliwe jest założenie spółki z o.o. jednoosobowo, ale pod kątem składek ZUS nie jest to działanie pożądane.  Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. w świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Jest więc obowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Dobrowolnie może podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Nie opłaci składek ZUS w preferencyjnej wysokości. Nie ominie go składka zdrowotna.

Jeżeli jednak wspólników jest co najmniej dwóch, obowiązek zapłaty ZUS nie wystąpi. Warto jednak zwrócić uwagę by wspólnik nie był wspólnikiem iluzorycznym. Według ZUS objęcie przez wspólnika udziałów do 10% służy obejściu prawa ubezpieczeniowego.

Przykład

Wspólnikami spółki z o.o. jest A i B, gdzie A posiada 98% udziałów w spółce, zaś B pozostałe 2%.

Jeśli jeden z dwóch wspólników ma tylko znikomy procent udziałów, sądy orzekają, że to fikcja stworzona dla obejścia obowiązku ubezpieczenia społecznego. W rezultacie wspólnicy spółki muszą liczyć się z ryzykiem, iż ZUS będzie przypisywał A cechy wspólnika jednoosobowego, dążąc do wykazania konieczności zapłaty przez A składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

(samo)zatrudnienie w spółce z o.o.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie może pomniejszyć osiągniętego dochodu o pracę własną.

Rolą wspólników jest czerpanie pożytków w postaci wypłacanej im dywidendy. Nie zawsze jednak spółka wypracuje zysk, by dywidenda była możliwa do zapłaty. W pierwszym roku działania spółki z o.o. wypłata zaliczki na poczet dywidendy nie jest możliwa, w kolejnych latach kodeks spółek handlowych nakłada również ograniczenia co do wysokości wypłat.

W przypadku spółki z o.o. krąg dozwolonych działań zatrudnienia wspólnika jest bardzo szeroki – od umowy o pracę, umowy powołania czy też zbudowania konstrukcji opartej o inne możliwe formy wypłaty wynagrodzenia jak chociażby umowa o współpracę, czy świadczenia powtarzające się. W odrębnym wpisie zagadnienie to zostanie szerzej omówione.

Czy takie zatrudnienie jest korzystne? Tak, stanowi ono nie tylko wynagrodzenie dla wspólnika, dające zastrzyk gotówki w trakcie roku, niezależny od tego jak wysoki zysk spółka odnotowała, a z drugiej strony pozwala na zaliczenie wynagrodzenia w ciężar kosztów podatkowych, co pozwala spółce z o.o. zapłacić niższy podatek.

Podejmij świadomą decyzję o założeniu spółki z o.o. i sprawdź jakie korzyści gwarantuje biznes prowadzony w tej formie! Skorzystaj z opcji konsultacji indywidualnych lub szkolenia:

Prawa Podatnika Patrycja Mikuła

Telefon: 604 545 313

Email: kontakt@prawapodatnika.pl

Data publikacji: 22.02.2024

Podobne posty