Spółka komandytowa – jak liczyć limit małego podatnika w roku 2022?

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (art. 4a pkt 10 CIT).

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Po przeliczeniu kwoty 2.000.000 euro po obowiązującym w tym zakresie średnim kursem euro ogłoszonym przez NBP na dzień 1 października 2021 r., wynoszącym 4,5941 zł/euro, limit decydujący o statusie małego podatnika na 2022 r. wynosi 9.188.200 zł

Posiadania limitu małego podatnika jest  jedynym z kryteriów kiedy spółka może zastosować 9% stawkę podatku dochodowego.

Uzyskanie przez spółki komandytowe w 2021 r. statutu podatnika CIT sprawiło pewien kłopot w prawidłowej ocenie ich statusu jako małego podatnika, a zwłaszcza tym z nich, które są podatnikami CIT od 1 maja 2021 r. W sytuacji gdy spółka komandytowa wydłużyła rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r., wówczas w celu ustalenia statusu małego podatnika powinna była uwzględnić wartość przychodu ze sprzedaży brutto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (interpelacja poselska nr 20382 do której odniósł się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, w piśmie z 30 lipca 2021 r).

Stanowisko tożsame zostało zaprezentowane również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010. 58.2021.2.SK, który wskazał, iż w przypadku gdy rok obrotowy nie uległ zmianie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym okresem, jaki należy brać pod uwagę przy określaniu statusu małego podatnika w roku podatkowym Spółki trwającym:

  • od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest poprzedni rok obrotowy, tj. okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a
  • od 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. – poprzedni rok podatkowy spółki komandytowej, tj. okres 1 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Konkluzje: Dla spółek komandytowych, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym przy ustalaniu statusu małego podatnika należy uwzględnić okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Podobne posty